Obec Šimonovce,

Šimonovce č. 146, 980 03 Šimonovce

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

 

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa.

Názov organizácie: Obec Šimonovce, Šimonovce č. 146, 980 03 Šimonovce

Sídlo organizácie: Obecný úrad Šimonovce, Šimonovce č. 146, 980 03 Šimonovce,  IČO: 00319104, DIČ:  2021230453

Zastúpený: Meno a priezvisko, pracovné zaradenie: Štefan Gál,  starosta obce

Kontaktné miesto: : Obecný úrad Šimonovce, Šimonovce č. 146, 980 03 Šimonovce

Kontaktná osoba: Meno a priezvisko, pracovné zaradenie Štefan Gál,  starosta obce

Kontakt:  e-mail: obec.simonovce@stonline.sk

2. Postup verejného obstarávania.

Zákazka je zadávaná postupom podľa § 117 Zákona č. 343/ 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“).

 

II. PREDMET ZÁKAZKY

1.Názov predmetu zákazky.

Rekonštrukcia a modernizácia, prevádzka a údržba zariadení verejného osvetlenia v obci Šimonovce.

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, (CPV/SSO):

Hlavný predmet: 50232110-4 Prevádzka verejného osvetlenia

2. Členenie predmetu zákazky.

Zákazka sa nečlení na časti.

3.Variantné riešenie

1. Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.

2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, bude sa naň pozerať akoby nebolo predložené.

4. Opis a špecifikácie predmetu zákazky.

Víťazný uchádzač poskytne služby zabezpečujúce energetickú efektívnosť systému verejného osvetlenia v obci Šimonovce, vrátane modernizácie, rekonštrukcie, prevádzky a údržby aktívnych prvkov systému (svietidiel), zagarantuje výšku projektovaných úspor, monitorovanie dosiahnutej energetickej efektívnosti a zabezpečí odborný dozor modernizovanej technológie počas celej doby trvania zákazky.

Poskytovateľ vykoná na vlastné náklady  rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia (výmenu 57 ks súčasných svietidiel za úsporné LED svietidlá a ich doplnenie na 78 ks, inštaláciu 2 ks reflektorov na osvetlenie kostola;) s predpokladanou hodnotou do 29000,-EUR a prevádzku, údržbu a poistenie zariadení verejného osvetlenia na dobu 12 rokov. Celková spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie by mala klesnúť zo súčasných 3457W na 1600W.

Technické parametre svietidiel verejného osvetlenia :

Všetky pouličné svietidlá musia byť: nové, originálne navrhnuté s LED zdrojmi, nesmú byť použiteľné s konvenčnými zdrojmi (výbojky resp. žiarivky), ani prerobené na LED modul. Dodávateľ vie predložiť certifikát výrobcu elektrických produktov, potvrdzujúci zhodu s Európskymi normami. Náhradná teplota chromatičnosti LED musí byť max. 4000 K . Materiál telesa je vysokotlakový odliatok hliníka, šošovka: polykarbonát, viacvrstvová optika DW3  - vstavaná šošovka IP66. Svetelný tok je 2300 lm, výkon svietidla 133lm/W.

Na svietidle musí byt zaručený stupeň ochrany proti vniknutiu cudzích pevných telies a vody do celého svietidla (krytie) min. IP66 a IK08 [ mechanický náraz)  - 5J vandal-protected]  na zaručenie nepretržitej prevádzky

Osvetľovaciu sústava bude vybavená prvkami regulácie (astrohodiny) pri celonočnom svietení. Doba svietenia bude min. 3 900 hod/rok - Nastaviteľné podľa astrohodín.

Reflektory na osvetlenie kostola musia byť nové, spoľahlivej kvality a energeticky účinné. Telesá reflektorov musia byť z tlakového odliatka hliníka a kryt sklo, bezúdržbové – nevyžaduje sa vnútorné čistenie, Náhradná teplota chromatičnosti LED musí byť max. 4000 K, svetelný tok 8000lm a 12 000lm., výkon 80W a 120W.

 

5. Financovanie predmetu zákazky.

Zákazka je financovaná z vlastného rozpočtu obce.

Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

 

6. Prehliadka miesta

V pracovných dňoch do termínu predkladanie ponúk.

 

7. Spôsob preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky

Splnenie požiadaviek na predmet zákazky sa preukazuje predložením opisu a skutočných technických špecifikácií predmetu zákazky ktorý ponúka v ponuke, minimálne v rozsahu uvedenom v opise a špecifikácii predmetu zákazky.

 

III. OBCHODNÉ A ZMLUVNÉ PODMIENKY

1. Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva uzatvorená podľa § 269 a nasl.  Obchodného zákonníka.

2. Požadované zmluvné podmienky sú: zabezpečenie prevádzky zariadení počas 144 (stoštyridsaťštyri) mesiacov.

3. Spôsob preukázania splnenia požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky. Splnenie požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky sa preukazuje predložením podpísaného návrhu zmluvy, v znení ako bude predložený po vyhodnotení verejného obstarávania.

 

IV. PODMIENKY ÚČASTI.

1. Požadované podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia

a) Uchádzač musí byť oprávnený dodať služby a zhotoviť práce, ktoré sú predmetom zákazky

b) Uchádzač nepreukazuje splnenie požiadavky podľa písm. a) dokladom o oprávnení poskytnúť službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Túto podmienku si verejný obstarávateľ overí samostatne.

2. Finančné a ekonomické postavenie.

Nevyžaduje sa.

3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť.

Nevyžaduje sa.

 

V. CENA A SPÔSOB JEJ URČENIA.

1. Cena sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

2. Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH, hodnotu DPH a Celkovú cenu do ktorej bude zahrnutá aj DPH, zaokrúhlená na dve desatinné miesta. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase fakturácie. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH neuvádza ani sadzbu a ani hodnotu DPH ale uvedie len Celkovú cenu.

3. Uchádzač uvedie celkovú cenu za celý predmet zákazky.

4. Celková cena za predmet zákazky bude zároveň návrhom uchádzača na plnenie kritéria Celková cena za predmet zákazky.

5. Cena je maximálna a nebude možné ju meniť smerom hore, musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena musí obsahovať cenu za realizáciu diela, opravy, údržba, poistenie, výmena poškodených častí .

6. Mesačná výška poplatku bude fixná, bez ohľadu na početnosť zásahov pri výpadkoch, poruchách, poškodeniach svietidiel verejného osvetlenia. (servisné výjazdy nenavyšujú mesačný poplatok, tieto výdavky sú zahrnuté v cene).

 

VI. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK

1. Platnosť ponuky

1.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2018

1.2. V prípade uplatnenia revíznych postupov podľa ZOVO proti postupu verejného obstarávateľa, bude uchádzačom oznámené predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk, prípadne aj lehoty na predkladanie ponúk.

1.3. Ponuky uchádzačov sú viazané do uplynutia oznámenej, prípadne primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

 

VII. OBSAH A VYHOTOVENIE PONUKY A DOKLADOV PREDKLADANÝCH  SPOLU  S PONUKOU.

  1. 1. Obálka s ponukou musí obsahovať:

a)                návrh ceny

b)                dokument podľa čl. II ods. 5 tejto výzvy

c)                 dokument podľa čl. V ods. 1 tejto výzvy.

 

VIII. LEHOTA A MIESTO NA PREDLOŽENIE PONUKY

1. Ponuka a všetky doklady podľa čl. VII tejto výzvy musia byť predložené v uzavretej obálke označenej heslom „Súťaž-neotvárať-verejné osvetlenie“ najneskôr do 11.7.2018 do 10,00 hod osobne alebo poštou na Obecný úrad Šimonovce, Šimonovce č. 146, 980 03 Šimonovce. Návrh predložený po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatý a bude vrátený uchádzačovi neotvorený.

2. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 12.7.2018 o 13.00 hodine na Obecnom úrade obce Šimonovce č. 146,  účasť uchádzačov je možná.

 

IX. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

Hodnotenie bude vykonané podľa kritéria Celková cena za predmet zákazky, pričom za víťaznú ponuku sa bude považovať najnižšia cena.

 

X. VYHODNOTENIE PODMIENOK ÚČASTI A VYHODNOTENIE PONÚK.

1. Ponuky uchádzačov, ktorí nesplnia podmienky účasti budú vylúčené z hodnotenia podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk.

2. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedené v čl. II tejto výzvy, obchodné a zmluvné podmienky uvedené v čl. III tejto výzvy a požiadavky na spôsob určenia ceny uvedené v čl. V tejto výzvy hodnotením “Splnil/Nesplnil”. Do vyhodnotenia ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk, uvedených v čl. IX tejto výzvy, budú zaradené len tie ponuky uchádzačov, ktoré budú hodnotené hodnotením “Splnil”. Ponuky uchádzačov, ktoré nespĺňajú stanovené požiadavky budú vylúčené z hodnotenia podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk.

3. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov podľa hodnoty navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Ponuka uchádzača s najnižšou ponúknutou cenou sa umiestni na 1. mieste poradia a bude úspešnou.

4. Po vyhodnotení predložených ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku akceptuje, vyzve ho k uzavretiu zmluvy ak v ponuke preukázal splnenie všetkých podmienok a požiadaviek dokladmi požadovanými vo výzve alebo k predloženiu dokladov, ktoré v ponuke nahradil čestným vyhlásením. Ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponuky. Uchádzačom, ktorých ponuky boli vylúčené z vyhodnotenia podľa kritérií oznámi že boli vylúčení a dôvody vylúčenia.

5. Ak úspešný uchádzač predloženými dokladmi nepreukáž splnenie požadovaných podmienok alebo ak nepredloží cit. doklady v stanovenej lehote alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú k uzavretiu zmluvy tak, aby táto mohla byť uzavretá v lehote do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej prevzatie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie Zmluvy uchádzača, ktorí sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí nepredloží cit. doklady alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú k uzavretiu Zmluvy tak, aby táto mohla byť uzavretá v lehote do 3 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej prevzatie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie Zmluvy aj uchádzača, ktorí sa umiestnil ako tretí v poradí.

 

 

V Šimonovciach, dňa 25.6.2018

Štefan Gál, starosta obce ..........................................

Výzva na predloženie ponuky.PDF
Zverejnené dňa 05.06.2018

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.